Ďalšie projekty

ENVIROaktivity 2022/23

Dňa 12. septembra 2022 sa na škole začali diať dlho očakávané zmeny. Na chodbách pribudli zberné nádoby na separovaný odpad. Začali sme triediť. Papier sem, do modrého,plasty tam, do žltého... A potom, šup s vytriedeným odpadom do rovnako sfarbených kontajnerov umiestnených pri škole! Ďakujeme sponzorom, manželom Bielikovým a firme FEREX za vnútorné nádoby a manažérke firmy GRANVIA Operation, p. Makalovej za vonkajšie veľkoobjemové kontajnery. Vďaka triedeniu odpadu už aj my v škole:

•          pomáhame výrazne redukovať množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky,

•          prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu,

•          umožňujeme opätovné využitie odpadov recykláciou,

•          šetríme surovinové zdroje,

•          prispievame k poklesu nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu,

•          zabezpečujeme materiálové zhodnotenie odpadu.

Za spoluprácu ďakuje Mgr. Anna Adamíková, koordinátorka environmentálnej výchovy.

Prečítajte si viac o ENVIROaktivitách v školskom roku 2022/2023

Stránka o SWAPe

Milí priatelia,
pozrite si stránku o SWAPe, ktorú vytvorili študenti zapojení do DofE :-)

strankaoswape

Project CONVOY 77 na seminári z dejepisu

convoy perexNaše gymnázium je zapojené do výskumného projektu francúzskej vlády Convoy 77, ktorý skúma identitu a históriu židovských obyvateľov, ktorí boli deportovaní posledným vypraveným konvojom z Francúzska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a tam zahynuli.
Výskumný tím nášho gymnázia tvoria 25 žiaci seminára z dejepisu v 3. ročníku pod vedením riaditeľa školy PhDr. Martina Chudíka. Cieľom je objasnenie identity a spracovanie životopisu židovského obyvateľa z Nitry, ktorý bol tiež obeťou spomenutého transportu Convoy 77.


Zatiaľ sme absolvovali aktivity v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré nás podporuje a pomáha nám pri našom výskume:

 • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi a prednáška o detských obetiach holokaustu a o technike výskumu obetí holokaustu (p. Matej Beránek)
 • Prednáška Poľského inštitútu na tému Auschwitz-Birkenau v Múzeu holokaustu v Seredi
 • Diskusia v Múzeu holokaustu v Seredi s p. profesorom Jurajom Sternom o holokauste a prednáška o protižidovskej propagande v Slovenskom štáte.
  Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Nasledujúce aktivity:
Výskum zameraný na židovských obyvateľov Nitry pred 2. svetovou vojnou v štátnom oblastnom archíve v Nitre

41. ročník súťaže SOČ - školské kolo

Gymnázium, Párovská 1, Nitra pozýva:

 • študentov, ktorí majú seriózny záujem o zapojenie sa v budúcnosti do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), aby sa zúčastnili školského kola ako obecenstvo.
 • Dátum: 4. marec 2019
 • Miesto: Aula Gymnázia, Párovská 1
 • Len seriózny záujem!
 • Je potrebné zahlásiť svoju účasť vopred (do 22. februára 2019) u Mgr. Kopčekovej (kabinet 430), aby sa predišlo neželaným rušivým vplyvom a neoprávnenému uvoľňovaniu sa z vyučovania.
 • Máte jedinečnú šancu vidieť čo vás čaká v praxi :-)

Súťažiaci:
Timotej Černák (VII.OG) - Politické prípravy a hospodárske zabezpečenie SNP (História, filozofia, právne vedy)
Ondrej Chatrnuch (II.B) - Diskriminácia a znevýhodňovanie v histórii ľudstva (Pedagogika, psychológia, sociológia)
Tomáš Jakuš (II.B) - Paradoxy (Matematika, fyzika)
Timotej Kopáč (II.B) - Pulser Surge (PC hra) (Informatika)
Juraj Volešíni (II.B) - Vplyv sedavého zamestnania na ľudské telo (Zdravotníctvo, farmakológia)

Harmonogram:
8:30 - 9:00 - príprava súťažiacich
9:00 - 9:20 - Timotej Černák
9:25 - 9:45 - Ondrej Chatrnuch
9:50 - 10:10 - Tomáš Jakuš
10:10 - 10:30 - prestávka
10:30 - 10:50 - Timotej Kopáč
11:10 - 11:30 - Juraj Volešíni
11:30 - 11:50 - porada, hodnotenie prác
11:55 - záverečné vyhodnotenie

Zloženie hodnotiacej komisie: PhDr. Chudík, Mgr. Kopčeková, Mgr. Magdinová, Mgr. Máteová, Mgr. Nagy

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity" - záverečná koferencia

enviroprojekt2017 logoEnviroprojekt 2017Dňa 30. novembra 2017 sa konala záverečná konferencia k projektu Enviroprojekt - "Rôzne tváre biodiverzity", ktorého autormi a realizátormi boli žiaci IV.E bilingválnej sekcie Ramóna y Cajala v spolupráci s pedagogickou konzultantkou RNDr. Zuzanou Chovanovou.
Pozrite si celý priebeh projektu na fotografiách.

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity"

V rámci enviroprojektu 2017: „Rôzne tváre biodiverzity“ sa žiaci IV.E triedy zúčastnili nasledovných aktivít:

23. október 2017 – prednáška s poľovníkmi Marekom Božíkom a Marekom Solčanským o poľovníctve a význame poľovníctva pre zachovanie biodiverzity.
enviroprojekt2017 logo0201

24. október 2017 – prednáška s Mgr. Imrichom Jakabom PhD. z UKF o úrovniach biodiverzity a význame biodiverzity v ekosystémoch.
02 02

 25. október 2017 – prednáška s Mgr. Jaroslavom Košťálom, PhD. zo Správy CHKO, ktorý žiakom viac priblížil rastlinstvo CHKO Ponitrie.
02 02

6. november 2017 – prednáška a workshopy o biodiverzite s Ing. Katarínou Dávidovou, Ing. Lukášom Potockým a Ing. Emíliou Budinskou zo závodu Lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Žarnovica.
02 02 02 02

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu podporuje mladých ľudí k rozvíjaniu svojich schopností a motivuje ich k aktívnemu využívaniu voľného času. Medzinárodný vzdelávací program pod názvom The Duke of Edinburgh´s International Award založil princ Filip pred asi 60-timi rokmi ako alternatívne vyučovanie mládeže. Vo svete s ním má skúsenosť vyše 140 krajín a funguje už aj na Slovensku, kde sa doň zapojili aj študenti nášho gymnázia.

Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV NITRIČKA.

Enviroprojekt - október 2016

enviroprojekt prednaskaDňa 21. októbra 2016 sa žiaci III. E v rámci enviroprojektu zúčastnili prednášky o význame vody v ľudskom organizme.  Vodu z medicínskeho hľadiska im vo svojej prednáške bližšie priblížil študent lekárskej fakulty v Prahe Ondrej Miškeje (obr.). Zároveň poukázal na dôležitosť správneho pitného režimu na zdravie a život človeka.

Žiaci III. E  sa tiež zúčastnili prednášky o GIS - "Geografických informačných systémoch". Mgr. Imrich Jakab, PhD. im objasnil podstatu geografických informačných systémov a na názorných príkladoch poukázal na ich význam v praxi a pre človeka.

Enviroprojekt - september 2016

labákDňa 22. septembra 2016 sa žiaci III.E v rámci Enviroprejektu "Voda - rieka života" zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd v Dolných Krškanoch, kde získali cenné informácie o procese čistenia odpadových vôd a význame čističiek odpadových vôd pre ochranu vodných zdrojov.

Dňa 27. septembra 2016 sa žiaci venovali testovaniu a hodnoteniu kvality rôznych vodných zdrojov. Výsledky svojej práce písomne zaznamenali a zdokumentovali na základe svojich výsledkov sformulovali závery. Práca v laboratóriu s rôznymi dostupnými ukazovateľmi pri testovaní vzoriek vody preverila  zručnosti a schopnosti našich žiakov.

 

Dňa 30. septembra 2016 sa žiaci zúčastnili workshopu a prednášky, ktoré na pôde našej školy zrealizovali Mgr. Imrich Jakab, PhD. a Mgr. Martin Zemko z UKF. Žiaci si formou hry overili základné fungovanie ekosystémov v prírode a dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Po aktivitách organizovaných katedrou ekológie UKF nasledovala prednáška Mgr. Ľuboša Vadela, PhD. zo SAŽP o vodných ekosystémoch a organizmoch žijúcich v rôznych typoch vodných ekosystémov.
UKF1UKF2SAŽP