Ďalšie projekty

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 24. - 26. apríla 2024 sa pod záštitou MŠVVaM SR, ŠIOV, SOŠ Veterinárna NR a SPU NR konal v Nitre 46. ročník celoštátnej prehliadky SOČ, na ktorom v sedemnástich vedeckých odboroch obhajovali svoje práce najlepší súťažiaci zo všetkých krajov.

V odbore 04 Biológia Damian Duchovič z III.B triedy úspešne obhájil prácu na tému Zlepšenie produkcie embryí v laboratórnych podmienkach a získal krásne piate miesto. Katedra zoológie a antropológie Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zároveň udelila Damianovi Duchovičovi špeciálnu cenu za odbornú prácu.

V odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia Oliver Petrovič zo IV.C triedy úspešne obhájil svoju prácu na tému Efekty spánku a športu na zdravie stredoškolákov a získal šieste miesto.

Našim mladým odborníkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! Fotogaléria

soc soc soc soc soc

ENVIROaktivity 2022/23

Dňa 12. septembra 2022 sa na škole začali diať dlho očakávané zmeny. Na chodbách pribudli zberné nádoby na separovaný odpad. Začali sme triediť. Papier sem, do modrého,plasty tam, do žltého... A potom, šup s vytriedeným odpadom do rovnako sfarbených kontajnerov umiestnených pri škole! Ďakujeme sponzorom, manželom Bielikovým a firme FEREX za vnútorné nádoby a manažérke firmy GRANVIA Operation, p. Makalovej za vonkajšie veľkoobjemové kontajnery. Vďaka triedeniu odpadu už aj my v škole:

•          pomáhame výrazne redukovať množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky,

•          prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu,

•          umožňujeme opätovné využitie odpadov recykláciou,

•          šetríme surovinové zdroje,

•          prispievame k poklesu nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu,

•          zabezpečujeme materiálové zhodnotenie odpadu.

Za spoluprácu ďakuje Mgr. Anna Adamíková, koordinátorka environmentálnej výchovy.

Prečítajte si viac o ENVIROaktivitách v školskom roku 2022/2023

Stránka o SWAPe

Milí priatelia,
pozrite si stránku o SWAPe, ktorú vytvorili študenti zapojení do DofE :-)

strankaoswape

SOČ

chlapci perexDňa 4. marca 2019 o 9:00 sa v aule nášho gymnázia konalo školské kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Táto súťaž spočívala vo vypracovaní vlastnej odbornej práce na jednu z predvolených vedných odborov (17), a to formou vypracovania riešenia problému alebo úlohy, návrhom technického zariadenia, či funkčného modelu, alebo návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím. Po vypracovaní práce nasledovala jej vlastná obhajoba vo forme prezentácie a diskusie na zvolenú problematiku. Z mnohých záujemcov sa napokon podarilo prácu dokončiť 5 študentom: Timotej Černák VII.OG, Ondrej Chatrnuch II.B, Tomáš Jakuš II.B, Timotej Kopáč II.B a Juraj Volešíni II.B.

Po prezentácii sa hodnotiaca komisia jednotne zhodla na posunutí všetkých prác do krajského kola, ktoré sa konalo 27. marca 2019 na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. V nespočetnej a kvalitnej konkurencii sa podarilo Tomášovi Jakušovi získať 3. miesto, za jeho Využitie paradoxov vo vyučovacom procese.
Súťažiacim gratulujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalšom bádaní.
Pozrite si niekoľko fotografií vo Fotogalérii

Project CONVOY 77 na seminári z dejepisu

convoy perexNaše gymnázium je zapojené do výskumného projektu francúzskej vlády Convoy 77, ktorý skúma identitu a históriu židovských obyvateľov, ktorí boli deportovaní posledným vypraveným konvojom z Francúzska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a tam zahynuli.
Výskumný tím nášho gymnázia tvoria 25 žiaci seminára z dejepisu v 3. ročníku pod vedením riaditeľa školy PhDr. Martina Chudíka. Cieľom je objasnenie identity a spracovanie životopisu židovského obyvateľa z Nitry, ktorý bol tiež obeťou spomenutého transportu Convoy 77.


Zatiaľ sme absolvovali aktivity v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré nás podporuje a pomáha nám pri našom výskume:

 • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi a prednáška o detských obetiach holokaustu a o technike výskumu obetí holokaustu (p. Matej Beránek)
 • Prednáška Poľského inštitútu na tému Auschwitz-Birkenau v Múzeu holokaustu v Seredi
 • Diskusia v Múzeu holokaustu v Seredi s p. profesorom Jurajom Sternom o holokauste a prednáška o protižidovskej propagande v Slovenskom štáte.
  Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Nasledujúce aktivity:
Výskum zameraný na židovských obyvateľov Nitry pred 2. svetovou vojnou v štátnom oblastnom archíve v Nitre

41. ročník súťaže SOČ - školské kolo

Gymnázium, Párovská 1, Nitra pozýva:

 • študentov, ktorí majú seriózny záujem o zapojenie sa v budúcnosti do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), aby sa zúčastnili školského kola ako obecenstvo.
 • Dátum: 4. marec 2019
 • Miesto: Aula Gymnázia, Párovská 1
 • Len seriózny záujem!
 • Je potrebné zahlásiť svoju účasť vopred (do 22. februára 2019) u Mgr. Kopčekovej (kabinet 430), aby sa predišlo neželaným rušivým vplyvom a neoprávnenému uvoľňovaniu sa z vyučovania.
 • Máte jedinečnú šancu vidieť čo vás čaká v praxi :-)

Súťažiaci:
Timotej Černák (VII.OG) - Politické prípravy a hospodárske zabezpečenie SNP (História, filozofia, právne vedy)
Ondrej Chatrnuch (II.B) - Diskriminácia a znevýhodňovanie v histórii ľudstva (Pedagogika, psychológia, sociológia)
Tomáš Jakuš (II.B) - Paradoxy (Matematika, fyzika)
Timotej Kopáč (II.B) - Pulser Surge (PC hra) (Informatika)
Juraj Volešíni (II.B) - Vplyv sedavého zamestnania na ľudské telo (Zdravotníctvo, farmakológia)

Harmonogram:
8:30 - 9:00 - príprava súťažiacich
9:00 - 9:20 - Timotej Černák
9:25 - 9:45 - Ondrej Chatrnuch
9:50 - 10:10 - Tomáš Jakuš
10:10 - 10:30 - prestávka
10:30 - 10:50 - Timotej Kopáč
11:10 - 11:30 - Juraj Volešíni
11:30 - 11:50 - porada, hodnotenie prác
11:55 - záverečné vyhodnotenie

Zloženie hodnotiacej komisie: PhDr. Chudík, Mgr. Kopčeková, Mgr. Magdinová, Mgr. Máteová, Mgr. Nagy

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity" - záverečná koferencia

enviroprojekt2017 logoEnviroprojekt 2017Dňa 30. novembra 2017 sa konala záverečná konferencia k projektu Enviroprojekt - "Rôzne tváre biodiverzity", ktorého autormi a realizátormi boli žiaci IV.E bilingválnej sekcie Ramóna y Cajala v spolupráci s pedagogickou konzultantkou RNDr. Zuzanou Chovanovou.
Pozrite si celý priebeh projektu na fotografiách.

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity"

V rámci enviroprojektu 2017: „Rôzne tváre biodiverzity“ sa žiaci IV.E triedy zúčastnili nasledovných aktivít:

23. október 2017 – prednáška s poľovníkmi Marekom Božíkom a Marekom Solčanským o poľovníctve a význame poľovníctva pre zachovanie biodiverzity.
enviroprojekt2017 logo0201

24. október 2017 – prednáška s Mgr. Imrichom Jakabom PhD. z UKF o úrovniach biodiverzity a význame biodiverzity v ekosystémoch.
02 02

 25. október 2017 – prednáška s Mgr. Jaroslavom Košťálom, PhD. zo Správy CHKO, ktorý žiakom viac priblížil rastlinstvo CHKO Ponitrie.
02 02

6. november 2017 – prednáška a workshopy o biodiverzite s Ing. Katarínou Dávidovou, Ing. Lukášom Potockým a Ing. Emíliou Budinskou zo závodu Lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Žarnovica.
02 02 02 02

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu podporuje mladých ľudí k rozvíjaniu svojich schopností a motivuje ich k aktívnemu využívaniu voľného času. Medzinárodný vzdelávací program pod názvom The Duke of Edinburgh´s International Award založil princ Filip pred asi 60-timi rokmi ako alternatívne vyučovanie mládeže. Vo svete s ním má skúsenosť vyše 140 krajín a funguje už aj na Slovensku, kde sa doň zapojili aj študenti nášho gymnázia.

Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV NITRIČKA.