Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021


Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy.
Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch:


1. Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 20. februára 2020 (kvôli jarným prázdninám odporúčame do 14. februára 2020).
(žiaci 8. aj 9. ročníka ZŠ si môžu podať jednu prihlášku na päťročné štúdium na bilingválnej slovensko-španielskej sekcii Ramona y Cajala so zameraním – 7902 J 74 gymnázium na našej škole – prijímacie skúšky sú vo štvrtok 25. marca 2020)
Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Na naše gymnázium musia prihlášky prísť do 28. 2. 2020.


2. Pre ostatné študijné a učebné odbory do 10. apríla 2020 (kvôli veľkonočným prázdninám odporúčame do 8. apríla 2020).
A)
Žiaci 9. ročníka ZŠ
si môžu podať jednu z dvoch prihlášok na štvorročné štúdium na našom gymnáziu – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 11. máj 2020 a 14. máj 2020. Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
B)
Žiaci 5. ročníka ZŠ sa môžu hlásiť študovať na osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky na našej škole – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 11. máj 2020 a 14. máj 2020. Každý žiak 5. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na osemročné gymnázium – buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia.

Na naše gymnázium musia prihlášky pre štvorročné aj osemročné šúdium prísť do 20. 4. 2020.
Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:
○ buď I. termín – 11. máj 2020 (pondelok) alebo II. termín – 14. máj 2020 (štvrtok)


Na prihláške nezabudnite uviesť okrem iných údajov tiež telefonický kontakt na zákonných zástupcov!

Čo možno doplniť k prihláške?

  • Doklady, že záujemca je úspešným riešiteľom / víťazom predmetovej olympiády alebo súťaže, ktoré sa konali od 1.9.2018. Staršie súťaže sa neberú do úvahy!
  • Ak je záujemca o štúdium zdravotne znevýhodnený, môže mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných testov v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.

V prípade záujmu o 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny alebo s rozšíreným vyučovaním nemčiny:
Do prihlášky sa uvádza kód a študijný odbor: 7902 J 00 - gymnázium, Triedu s rozšíreným vyučovaním MAT a ANJ alebo NEJ si zvolí uchádzač až po prijatí na štúdium.
Môže však svoju voľbu uviesť na prihlášku - dopísať ju dolu perom!

Stiahnuť tento dokument vo formáte PDF