Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka elektronicky prostredníctvom systému Edupage, alebo prostredníctvom riaditeľstva základnej školy na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch.

Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage? (návod)
V prípade otázok neváhajte kontaktovať študijnú referentku (matulova(at)gpnr.sk) alebo riaditeľa školy (riaditel(at)gpnr.sk). Ďakujeme.


Termíny pre podanie prihlášok:

1. Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do štvrtka 8. APRÍLA 2021.
(žiaci 8. aj 9. ročníka ZŠ si môžu podať jednu prihlášku na päťročné štúdium na bilingválnej slovensko-španielskej sekcii Ramona y Cajala so zameraním – 7902 J 74 gymnázium na našej škole – prijímacie skúšky sú v stredu 5. a 12. mája 2021)
Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Na naše gymnázium musia prihlášky prísť zo ZŠ do piatku 16. apríla 2021.
Na prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:
○ buď I. termín – 5. máj 2021 (streda) alebo II. termín – 12. máj 2021 (streda)


2. Pre ostatné študijné a učebné odbory do 8. apríla 2021.
A)
Žiaci 9. ročníka ZŠ
si môžu podať jednu z dvoch prihlášok na štvorročné štúdium na našom gymnáziu – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 3. máj 2021 a 10. máj 2021. Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
B)
Žiaci 5. ročníka ZŠ sa môžu hlásiť študovať na osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky na našej škole – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 3. máj 2021 a 10. máj 2021. Každý žiak 5. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na osemročné gymnázium – buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia.

Na naše gymnázium musia prihlášky pre štvorročné aj osemročné šúdium prísť do 16. apríla 2021.
Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:
○ buď I. termín – 3. máj 2021 (pondelok) alebo II. termín – 10. máj 2021 (pondelok)


Na prihláške nezabudnite uviesť okrem iných údajov tiež telefonický kontakt na zákonných zástupcov!

Čo možno doplniť k prihláške?

  • Doklady, že záujemca je úspešným riešiteľom / víťazom predmetovej olympiády alebo súťaže, ktoré sa konali od 1.9.2019. Staršie súťaže sa neberú do úvahy!
  • Ak je záujemca o štúdium zdravotne znevýhodnený, môže mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných testov v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.

V prípade záujmu o 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny, prípadne s rozšíreným vyučovaním nemčiny alebo ruštiny: do prihlášky sa uvádza kód a študijný odbor: 7902 J 00 - gymnázium, triedu s rozšíreným vyučovaním MAT a ANJ, alebo NEJ, príp. RUJ si zvolí uchádzač až po prijatí na štúdium. Môže však svoju voľbu uviesť na prihlášku - dopísať ju dolu perom!