Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Prečo študovať v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii Ramón y Cajala?

8r

 • Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré vzniklo medzivládnou dohodou (konkrétne ide o dohodu Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva).
 • Sme prvé a najstaršie slovensko-španielske bilingválne gymnázium na Slovensku a v strednej Európe vôbec (od roku 1995).
 • Na základe návrhu španielskej strany prijala sekcia čestný názov podľa nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Ramóna y Cajala.
 • Obsah vyučovania a spôsob maturitnej skúšky je totožný s vyučovaním na španielskych školách.
 • Po prvom roku štúdia a zvládnutí španielčiny žiaci v španielčine okrem jazyka a literatúry študujú po španielsky aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu, neskôr geografiu, španielske dejiny a španielske umenie.
 • Keďže sa štúdium riadi medzivládnou dohodou, žiaci neštudujú len španielsky jazyk ako cudzí jazyk, ale študujú španielsky jazyk a literatúru v takom istom množstve a hĺbke ako na strednej škole v Španielsku.
 • Písomnú maturitnú skúšku zo španielčiny zadáva a hodnotí španielska strana.
 • Ústnu maturitnú skúšku žiaci skladajú pred inšpektorom a zástupcom španielskeho ministerstva školstva.
 • Maturitnú skúšku zo slovenčiny žiaci absolvujú vo štvrtom ročníku, ostatné predmety až v piatom ročníku.
 • Vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva.
 • Udržiavame výborné kontakty s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva.
 • Učebnice španielčiny a učebnice zo španielskych škôl poskytuje španielske veľvyslanectvo.
 • Väčšina všetkých hodín je počas štúdia učená rodenými Španielmi.
 • V prvom ročníku majú žiaci 20 hodín španielčiny týždenne.
 • Dôraz na štúdium prírodných vied v španielčine.
 • Vydávame študentský španielsky časopis A ver.
 • Založili sme španielsku recitačnú súťaž pod názvom Festival de poesía.
 • Žiaci navštevujú španielsky divadelný súbor.
 • Každoročne pripravujeme Španielsky deň.
 • Družobné styky s 2 španielskymi gymnáziami a výmenné pobyty v španielskych rodinách.
 • V tomto školskom roku sa pripravuje družba so strednou školou v Mexiku.
 • Spolu s lektormi pripravujeme v priestoroch nášho gymnázia na národnej úrovni Matematickú olympiádu v španielčine.
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje, získava zároveň všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka!
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje a súčasťou maturity je aj jeden prírodovedný predmet v španielčine, získava zároveň odbornú jazykovú skúšku C1 zo španielskeho jazyka a certifikát Španielskeho kráľovstva, ktorý má váhu maturity skladanej rodenými Španielmi a umožňuje vstup na štúdium na španielskych univerzitách.
 • Žiaci môžu priamo v škole vykonať medzinárodnú španielsku skúšku DELE - škola je skúšobným centrom DELE a pre žiakov školy dáva španielske veľvyslanectvo významné zľavy (Viac informácií o DELE)

 Pozrite si školský učebný plán pre bilingválne gymnázium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdf

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť