Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 • Naše gymnázium patrí medzi 5 najväčších gymnázií - v súčasnosti máme 817 žiakov z celého Nitrianskeho kraja, ale aj z iných regiónov.
 • Napriek veľkému počtu žiakov vládne na našom gymnáziu (vďaka učiteľom a žiakom) príjemná atmosféra a ústretová komunikácia typická najmä pre malé školy.
 • Na prijímacích skúškach zohľadňujeme výsledky športových súťaží a počas štúdia aktívnym športovcom umožňujeme individuálny vzdelávací plán.
 • Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu hodín.
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska.
 • V uplynulom školskom roku 2018/19 sme mali najlepšie výsledky v okrese Nitra v písomných maturitách z MAT, SJL a ANJ.
 • V uplynulom školskom roku 208/19 sme mali najlepšie výsledky v Nitrianskom kraji v písomných maturitách zo slovenčiny a angličtiny.
 • Boli sme 4. najlepší zo slovenčiny v Slovenskej republike :-)
 • Naši žiaci dosahujú výborné percento umiestnenia sa na univerzitách (minulý školský rok to bolo 96%).
 • Viac ako polovica našich absolventi študuje v zahraničí, najmä na Karlovej univerzite v Prahe , na Vysokom učení technickom a Masarykovej univerzite v Brne.
 • Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich výborné výsledky v celoštátnych kolách.
 • Škola má každoročne veľa zahraničných študentov z Európy i mimo nej a formuje multikultúrnu atmosféru.
 • nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na každoročných výmenných pobytoch s bavorským Werdenfels gymnáziom v Garmischpartenkirchene.
 • každoročne prichádza nemecký lektor vyučovať našich žiakov na hodiny nemčiny.
 • Máme veľmi dobré podmienky na vyučovanie informatiky, ktoré pokrývame vlastnou študijnou literatúrou.
 • Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj programovanie, (vyučuje sa C++ a Java) a počítačovú grafiku.
 • Škola je na internet pripojená optickým káblom (1 Gbps) a samozrejmosťou je školská wifi sieť.
 • Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, vo všetkých učebniach sú dataprojektory, okrem troch učební informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi.
 • Gymnázium disponuje aulou s veľkým pódiom (kapacita 400 miest na sedenie).
 • Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť- telocvičňa na loptové hry, telocvičňa na gymnastiku a posilňovanie a krytý bazén.
 • Gymnázium má nový moderný športový areál , v ktorom sa nachádza: krytá tribúna, atletický ovál, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, dve volejbalové ihriská , outdoorová posilňovňa a tri dráhy na pétangue.
 • Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy.
 • Škola sa zameriava na netradičné športy – máme napríklad box.
 • Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť (jóga, plávanie, posilňovanie, vybíjaná a volejbal, fitness a pod.).
 • Na gymnáziu prebieha školská futbalová liga.
 • Počas celého štúdia tvorí súčasť vyučovania telocviku plávanie.
 • Počas školského roka pravidelne usporadúvame športové súťaže: Párovský Sparťan (súťaž v posilňovaní), Párovské päťdesiatky (súťaž v plávaní), Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový aprílový turnaj.
 • Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie v každom ročníku štúdia (Brezová pod Bradlom, Myjava, Bratislava, Modra, Banská Bystrica, Budapešť, Oswienčim a Krakow, Viedeň a ďalšie).
 • Každoročne usporadúvame viacdňové exkurzie , do ktorých sa žiaci môžu hlásiť podľa svojho výberu (Francúzsko, Škandinávia, Grécko, Taliansko a pod.).
 • Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných predstavení – navštevujeme  DAB v Nitre a Staré divadlo Karola Spišáka.
 • Tradícia imatrikulačných, valentínskych a „aprílesových“ diskoték.
 • Tradícia školského plesu maturantov v mesiaci apríl.
 • Úzka partnerská spolupráca s DAB (aj pri vyučovaní).
 • Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať niekoľkodňových výmenných pobytov v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Garmischpartenkirchene (Nemecko).
 • V školskom roku 2016/2017 začala partnerská spolupráca a výmenné pobyty so strednou školou v USA (Neque Valley High School) v štáte Illinois.
 • Na škole pôsobí žiacky Hudobný zbor a od roku 2019 aj Spevácky zbor.
 • Žiaci pravidelne pripravujú v profesionálnom rádiovom štúdiu rozhlasové vysielanie Párovského rozhlasu a vysielanie Párovskej televízie.
 • Žiaci vydávajú 2 časopisy : NEZMAR a po španielsky písaný A VER.
 • Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí (v súčasnosti máme 670 stravníkov).
 • Pre žiacke hudobné kapely je zriadené moderné hudobné štúdio.
 • Počas celého dňa je žiakom k dispozícii moderný školský bufet s veľkým množstvom sortimentu ,s teplými jedlami a s čerstvým sladkým aj slaným pečivom.
 • Možnosť denne využiť Ranné plávanie pred vyučovaním.

       Prečo študovať v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii Ramón y Cajala?

 • Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré vzniklo medzivládnou dohodou (konkrétne ide o dohodu Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva).
 • Sme prvé a najstaršie slovensko-španielske bilingválne gymnázium na Slovensku a v strednej Európe vôbec (od roku 1995).
 • Na základe návrhu španielskej strany prijala sekcia čestný názov podľa nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Ramóna y Cajala.
 • Obsah vyučovania a spôsob maturitnej skúšky je totožný s vyučovaním na španielskych školách.
 • Po prvom roku štúdia a zvládnutí španielčiny žiaci v španielčine okrem jazyka a literatúry študujú po španielsky aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu, neskôr geografiu, španielske dejiny a španielske umenie.
 • Keďže sa štúdium riadi medzivládnou dohodou, žiaci neštudujú len španielsky jazyk ako cudzí jazyk, ale študujú španielsky jazyk a literatúru v takom istom množstve a hĺbke ako na strednej škole v Španielsku.
 • Písomnú maturitnú skúšku zo španielčiny zadáva a hodnotí španielska strana.
 • Ústnu maturitnú skúšku žiaci skladajú pred inšpektorom a zástupcom španielskeho ministerstva školstva.
 • Maturitnú skúšku zo slovenčiny žiaci absolvujú vo štvrtom ročníku, ostatné predmety až v piatom ročníku.
 • Vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva.
 • Udržiavame výborné kontakty s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva.
 • Učebnice španielčiny a učebnice zo španielskych škôl poskytuje španielske veľvyslanectvo.
 • Väčšina všetkých hodín je počas štúdia učená rodenými Španielmi.
 • V prvom ročníku majú žiaci 20 hodín španielčiny týždenne.
 • Dôraz na štúdium prírodných vied v španielčine.
 • Vydávame študentský španielsky časopis A ver.
 • Založili sme španielsku recitačnú súťaž pod názvom Festival de poesía.
 • Žiaci navštevujú španielsky divadelný súbor.
 • Každoročne pripravujeme Španielsky deň.
 • Družobné styky s 2 španielskymi gymnáziami a výmenné pobyty v španielskych rodinách.
 • V tomto školskom roku sa pripravuje družba so strednou školou v Mexiku.
 • Spolu s lektormi pripravujeme v priestoroch nášho gymnázia na národnej úrovni Matematickú olympiádu v španielčine.
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje, získava zároveň všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka!
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje a súčasťou maturity je aj jeden prírodovedný predmet v španielčine, získava zároveň odbornú jazykovú skúšku C1 zo španielskeho jazyka a certifikát Španielskeho kráľovstva, ktorý má váhu maturity skladanej rodenými Španielmi a umožňuje vstup na štúdium na španielskych univerzitách.

Prečo študovať v osemročnej a štvorročnej forme štúdia?

 • V 8-ročnej forme štúdia sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • V rámci posledného Testovania T9 naši žiaci skončili ako 5.najlepší na Slovensku :-)
 • V 4- aj 8-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • V oboch študijných programoch je zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, chémie a biológie oproti iným školám.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť nemecký, francúzsky, ruský , španielsky a latinský jazyk a ako nepovinný predmet aj islandský jazykfilipínsky jazyk.
 • V 1.-4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 • Široký výber voliteľných predmetov zo všetkých oblastí (cvičenia z matematiky, dejiny umenia, počítačová grafika, moderné dejiny 20./21.st, seminár z biológie, plávanie a pod.).

 

 

Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka?

 • Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka študentom poskytne hlbšie zameranie na 2 veľmi dôležité predmety pre takmer každé univerzitné štúdium: anglický jazyk a matematika.
 • V matematike poskytneme žiakom rovnaký študijný program, v ktorom máme 25-ročné skúsenosti a vzdelávame v ňom aj v 8-ročnej forme štúdia.
 • V  oblasti matematiky sa využívajú špecifické materiály spracované a v praxi overené našimi učiteľmi.
 • Vytvárame (v prípade záujmu žiaka) priestor na prípravu na matematické súťaže.
 • Zároveň bude v každom ročníku vyučovanie angličtiny (4 hodiny týždenne) obohatené 2 hodinami anglickej konverzácie.
 • Na vyučovaní ANJ sa bude podieľať anglický lektor.
 • V rámci povinne voliteľných hodín si študent môže zvoliť aj ďalšie predmety v ANJ (história, umenie, literatúra a pod.).
 • Vo vyučovaní angličtiny majú žiaci k dispozícii bohatú anglickú knižnicu.
 • Vo vyučovaní angličtiny pôsobia kvalitní učitelia- autori a spoluautori učebníc a materiálov k maturitným skúškam.
 • Vyučovanie angličtiny možno vhodne prepojiť s výmennými pobytmi na našej americkej družobnej škole v Napperville v štáte Illinois.

 

Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka?

 • Nemecký jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Každý štvrťrok týždňové 25-hodinové workshopy s nemeckými lektormi.
 • Každoročné výmenné pobyty v rodinách v Garmischpartenkirchene a účasť na vyučovaní na Werdenfels Gimnasium.
 • Každoročné poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Kvalitní a skúsení učitelia nemčiny.