DOUČOVANIE NA PRIJÍMAČKY

Milí rodičia,
ktorých deti chodia na doučovanie na prijímacie skúšky na našom gymnáziu,
kontaktujte prosím našich učiteľov cez školské e-maily (sluciakova@gpnr.sk, hozlar@gpnr.sk, biro@gpnr.sk, nagy@gpnr.sk),
aby sa s Vami vedeli dohodnúť na ďalšom postupe.
Ďakujeme!

OZNAMY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA

Na základe tlačového vyhlásenia ministra školstva je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené do odvolania.

Písomné maturity - IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, VIII.OG

Na školský rok 2019/2020 sú zrušené.

Písomné maturity španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Na základe oznamu hlavného radcu pre vzdelávanie na španielskej agregaduríi v Bratislave, ktorým je López Pérez Rubén, pre školský rok 2019/2020 písomné maturitné skúšky zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sú zrušené.

Štátne jazykové skúšky a titul bachiller španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Udeľovanie titulov bachiller a jazykové skúšky sa bude realizovať, ale agregaduría ešte spresní a naplánuje postup.

Testovanie 9 - IV.OG

Testovanie 9 pre triedu 8-ročného matematického štúdia IV.OG je zrušené.

Talentové prijímačky do španielskej bilingválnej sekcie

Termín
prijímacích talentových skúšok do bilingválnej španielskej sekcie Ramón y Cajala, ktorý bol pôvodne určený na 25.3., bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania.

Prijímačky do tried 4-ročného a 8-ročného štúdia

Termín prijímacích talentových skúšok do 8-ročného a 4-ročného štúdia, ktorý bol pôvodne určený na 11. a 14.máj 2020 , bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája, prihlášky sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy, ktorá poskytne aj potrebné informácie ohľadom prihlášok. Kritériá prijímacích skúšok kvôli zrušeniu T9 budú upravené a budeme o tom rodičov informovať.


Rodičovské združenie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a zmeny v harmonograme školského roka plánované RZ dňa 31.3. nebude a bude určený neskorší termín po tom, ako žiaci opäť nastúpia do školy.

Triedni učitelia, výchovný poradca , školský psychológ a vedenie školy

V prípade potreby môžu na e-mailových adresách / cez EDUpage rodičia aj žiaci kontaktovať aj triednych učiteľov, výchovného poradcu Mgr. Mozolu elektronickou cestou využiť aj služby školského psychológa Mgr. Rothbauera.

Taktiež môžete kontaktovať zástupcov RŠ (Mgr. Šulgan, Mgr. Borčinová, RNDr. Chovanová) a riaditeľa školy.

Domáce štúdium žiakov, otázky ukončenia roka a klasifikácie

V období predĺženého obdobia prerušenia vyučovania budú našim žiakom naďalej učiteľmi odosielané pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, resp. materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi naďalej komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom EDUpage. Množstvo učiteľov pracuje a vyučuje online. Intenzita a forma je ponechaná na učiteľov a ich spätnú väzbu so žiakmi. Budeme radi, ak žiaci využijú túto možnosť a budú sa venovať štúdiu a aj konzultáciám s učiteľmi.

Pokiaľ ide o spôsob klasifikácie, hodnotenia a ukončovania roka, vzhľadom na to, že dlhodobé domáce vyučovanie je mimoriadne špecifické, riaditeľ školy počká na usmernenie ministra školstva, ktoré určí, čo bude nariadené štátom a čo bude v kompetencii riaditeľa školy a následne po komunikácii s poradným zborom RŠ a so zástupcami RŠ vydá nariadenie, ktoré bude záväzné pre všetkých vyučujúcich aj žiakov, a ktorým sa bude vyučovací proces riadiť do konca školského roka 2019/2020.

Dôležité je pokračovať v dobre rozbehnutom procese, ktorý naši učitelia úspešne rozbehli a žiaci naň dobre reagujú.

Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

V prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci alebo rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľa školy formou e-mailu na adrese riaditel@gpnr.sk.

Stránkové hodiny – pondelok 30. 3. 2020

V pondelok 30. marca 2020 budú stránkové hodiny pre rodičov, žiakov a pedagógov v čase od 8:00 do 11:00.

O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať v systéme EDUPAGE a na webe školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

Pozvánka na benefičný koncert

pozvanka beneficny 2020 pozvanka beneficny 2020 Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na benefičný koncert,
ktorý bude prehliadkou šikovnosti, energie a talentu
Vašich detí a našich párovských žiakov!
Viac informácií získate po kliknutí na pozvánku

Z dôvodu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku Vám týmto oznamujeme, že Benefičný koncert sa ruší.
O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom, vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium

plagat bilingva2020moznosto studia plagat noviny

Záujemcovia o štúdium a ich rodičia
získajú informácie o štúdiu v školskom roku 2020/2021
aj v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky

 

Rok čitateľskej gramotnosti

MŠVVaŠ SR vyhlásilo rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti a odporúča zborník príspevkov Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorý vydalo MPC ako výsledok medzinárodnej konferencie, ktorú organizovalo MPC v spolupráci s Gymnáziom, Párovská 1, Nitra.

Zborník na stiahnutie vo formáte pdf

Fotogaléria

Zverejňovanie dokumentov

História

Naša škola bola zriadená s platnosťou od 1. septembra 1965, po rozčlenení Strednej všeobecnovzdelávacej školy Eugena Gudernu v Nitre na dve samostatné školy. Príčinou rozdelenia bol veľký počet tried a členov profesorského zboru. 10 tried denného štúdia a 6 tried pre pracujúcich sa presťahovalo s vlastným riaditeľstvom do priestorov, ktoré uvoľnila Pedagogická fakulta v Nitre na bývalej Rooseweltovej ulici, dnes Farská ulica.

Dnešné gymnázium dostalo názov Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) Nitra, Rooseweltova ulica. Riaditeľom školy sa stal Štefan Šedivý, zástupcom riaditeľa Štefan Turček. Profesorský zbor mal 21 členov. Neustále sa zápasilo s priestorovými ťažkosťami. Každý rok bolo potrebné hľadať nové priestorové možnosti, učebný proces sa realizoval v štyroch rôznych budovách v meste, tie sa z roka na rok menili a ich počet sa zvyšoval v súlade s rastúcim počtom tried denného štúdia (1965/66 - 10 tried, 1970/71 - 17 tried). V roku 1967 sa začala asanovať časť Pároviec a pripravovať priestor pre stavbu novej budovy (výstavba začala v decembri 1967). Základný kameň bol slávnostne položený 27. júna 1968. Výstavbu školy mal na starosti riaditeľ školy Štefan Šedivý. Pracovníci a žiaci školy odpracovali veľké množstvo hodín cez voľné popoludnia, soboty, cez letné prázdniny, vždy, keď bolo treba. Letné prázdniny 1970 boli najrušnejšie, pracovalo sa na dokončení a zariaďovaní školy, aby sa s vyučovaním mohlo začať čo najskôr. Dňa 16. septembra 1970 cez 3. vyučovaciu hodinu priviedli triedni profesori svojich študentov zo starej budovy do novej strednej všeobecnovzdelávacej školy. Učilo sa na 3. a 4. podlaží, na ostatných podlažiach sa intenzívne pracovalo. K slávnostnému prestrihnutiu pásky došlo 4. novembra 1970.

V nasledujúcich školských rokoch sa rozrastal počet tried denného štúdia, s ním aj pedagogický zbor a stav technicko-hospodárskeho personálu. Pedagogickí pracovníci prichádzali väčšinou priamo z vysokých škôl. Postupne sa zariaďovali odborné učebne, budoval rozsiahly športový areál. V školskom roku 1969/70 boli otvorené prvé triedy gymnaziálneho štúdia. Školským rokom 1972/73 bol ukončený prechod z trojročného štúdia strednej všeobecnovzdelávacej školy na štvorročné gymnaziálne štúdium.

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo funkčnom období 2016 - 2020 pracuje v zložení:

 • za rodičov žiakov školy
  • JUDr. Marek Ďuran
  • Mgr. Elena Halvelandová
  • Dagmar Cvečková

 • za pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Andrea Slučiaková
  • Mgr. Katarína Magdinová

 • za ostatných zamestnancov
  • Mgr. Jana Kováčová

 • za žiakov školy
  • Maroš Marko

 • za zriaďovateľa - Okresný úrad Nitra
  • Mgr. Milan Galaba
  • Mgr. Marián Moravčík
  • Mgr. Soňa Markovičová
  • Ing. Štefánia Babková

Predseda Rady školy: JUDr. Marek Ďuran
Podpredseda Rady školy: Mgr. Andrea Slučiaková

Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo formáte PDF

Správy

Predpisy rezortu školstva

 

 

 

Podkategórie