Neprehliadnite!

S M E R N I C A
č. 3/2021
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 1.9.2021

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál pre všetky druhy škôl (zo 17.8.2021), ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra. Zároveň sa ňou riadia rodičia žiakov.

Novinky

 

Umiestnenie žiakov na VŠ

umiestnenie na vs 2021

Naši maturanti sú 4. najlepší na Slovensku!

vysledky extms2019

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Martin Mozola
Konzultačné hodiny: 

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Maturita 2020

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D a V.D sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2019
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2019
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B1 alebo B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2020 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2019.

 1. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 19. marec 2020 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 31. marec 2020 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 2. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 18. – 22. máj  2020 – 4-ročné štúdium

  • 18. – 20. máj  2020 – V.D

  • 23. – 24. jún 2020 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2021/2022 sa začína v stredu 1. septembra 2021 (Štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude vo štvrtok 2. septembra 2021.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v pondelok 6. septembra 2021. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 29. januára 2022.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 1. februára 2022 a končí sa vo štvrtok 30. júna 2022.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. januára 2022 (utorok)

  • za 2. polrok – 21. júna 2022 (utorok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 12. mája 2022 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 23. november 2021 (utorok)  a  29. marec 2022 (utorok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v štvrtok 28. októbra 2021 a končia sa v pondelok 1. novembra 2021, vyučovanie sa začne v utorok 2. novembra 2021.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 23. decembra 2021 a končia sa vo piatok 7. januára 2022, vyučovanie sa začne v pondelok 10. januára 2022.

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 4. februára 2022, vyučovanie sa začne v pondelok 7. februára 2022.

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 28. februára do 4. marca 2022.

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 14. apríla 2022 a končia v utorok 19. apríla 2022, vyučovanie sa začína v stredu 20. apríla 2022.

 13. Letné prázdniny sa začínajú vo piatok 1. júla 2022 a končia v piatok 2. septembra 2022.

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 19. novembra 2021.

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 14. januára 2022 v PKO.

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 11. februára 2022.

 17. Benefičný koncert sa uskutoční v marci 2022 v DAB.

 18. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 17. marec 2022 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • marec 2022 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda) – písomná MS

 19. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 23. – 27. máj 2022 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 23. – 25. máj 2022 – V.D

  • 23. – 24. jún 2022 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 20. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 13. mája 2022.

 21. Akademický týždeň pre maturantov bude 16. až 20. mája 2022

 22. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 7. júna 2022 v aule školy

 23. Prijímacie skúšky budú:

  • 21. apríl 2022 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2022 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 12. máj 2022 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 24. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 6. apríl 2022 (streda).
 25. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 23. - 27. máj 2022

 26. Prevádzkové porady budú bývať podľa aktuálnej potreby školy.

 27. Gremiálne porady riaditeľa školy (riaditeľ školy a tím zástupcov) a veľké gremiálne porady (riaditeľa školy, tím zástupcov, hospodárka, vedúca ŠJ, predseda ZO OZ, školský psychológ) bude bývať podľa potreby.

 28. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 29. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2021/2021

  • 21. septembra 2021

  • 23. novembra 2021 (RZ + konzultačný deň)

  • 29. marca 2022 (RZ + konzultačný deň)

Podkategórie