Neprehliadnite!

Oznam o prevádzke školy od 26. októbra 2020

 • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 je od 26.10. úplne prerušené školské vyučovanie a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne.
 • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia okrem učiteľov online spolupracovať aj s ďalšími pracovníkmi: pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.
 • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci využiť aj služby školského fondu učebníc a školskej knižnice (treba e-mailom kontaktovať pedagogické asistentky - otrasova (at) gpnr.sk, lovaszova (at) gpnr.sk, balalova (at) gpnr.sk)
 • V prípade potreby sa môžu zákonní zástupcovia/žiaci so študijnými záležitosťami obrátiť na zástupkyne a zástupcu riaditeľa školy e-mailom (borcinova (at) gpnr.sk, chovanova (at) gpnr.sk, sulgan(at) gpnr.sk) alebo prostredníctvom Edupage.
 • Jesenné prázdniny budú v dňoch 30.10., 2.11., 6.11., 9.11.
 • V čase jesenných prázdnin bude škola mimo prevádzky.
 • V období dištančného vzdelávania odporúčam verejnosti agendu a komunikáciu so školou riešiť e-mailom alebo telefonickou formou, do budovy školy je povolený vstup len na základe výnimky potvrdenej riaditeľom školy.
 • Úradné hodiny (okrem dní jesenných prázdnin) budú denne v čase 8:00 - 12:00
jesen2020online ostry850

S M E R N I C A
č. 5/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/21 zo dňa 23.10.2020 a na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Novinky

 

Umiestnenie žiakov na VŠ

vs 2020

Naši maturanti sú 4. najlepší na Slovensku!

vysledky extms2019

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Martin Mozola
Konzultačné hodiny: 

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Maturita 2020

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D a V.D sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2019
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2019
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B1 alebo B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2020 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2019.

 1. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 19. marec 2020 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 31. marec 2020 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 2. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 18. – 22. máj  2020 – 4-ročné štúdium

  • 18. – 20. máj  2020 – V.D

  • 23. – 24. jún 2020 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2021/2021 sa začína v utorok 1. septembra 2020 (štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v stredu 2. septembra 2020.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v pondelok 7. septembra 2020. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 29. januára 2021.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 2. februára 2021 a končí sa v stredu 30. júna 2021.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. január 2021 (pondelok)

  • za 2. polrok – 21. jún 2021 (pondelok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 6. máj 2021 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 24. november 2020 (utorok)  a  30. marec 2021 (utorok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v štvrtok 29. októbra 2020 a končia sa v piatok 30. októbra 2020, vyučovanie sa začne v pondelok 2. novembra 2020.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v stredu 23. decembra 2020 a končia sa vo štvrtok 7. januára 2021, vyučovanie sa začne v piatok 8. januára 2021.

 10. Polročné prázdniny sú v pondelok 1. februára 2021, vyučovanie sa začne v utorok 2. februára 2021.

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 1. marca do 5. marca 2021.

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1. apríla 2021 a končia v utorok 6. apríla 2021, vyučovanie sa začína v stredu 7. apríla 2021.

 13. Letné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1. júla 2021 a končia v utorok 31. augusta 2021.

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 13. novembra 2020.

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 15. januára 2021 v PKO.

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 12. februára 2021.

 17. Benefičný koncert sa uskutoční v marci 2021 v DAB.

 18. Lyžiarsky kurz pre prvákov sa uskutoční v dvoch termínoch 1. 2. - 7. 2. 2021 a 7. 2. - 13. 2. 2021.

 19. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 17. marec 2021 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2021 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  30. marec 2021 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 20. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 17. – 21. máj 2021 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 17. – 19. máj 2021 – V.D

  • 23. – 24. jún 2021 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 21. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 7. mája 2021.

 22. Akademický týždeň pre maturantov bude 10. až 14. mája 2021

 23. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 27. mája 2021 v aule školy

 24. Prijímacie skúšky budú:

  • 25. apríl 2021 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 10. máj 2021 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 13. máj 2021 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 25. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 24. marec 2021 (streda).
 26. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 17. - 21. máj 2021

 27. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 28. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod. Veľká gremiálna porada - raz mesačne.

 29. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 30. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2020/2020

  • 22. septembra 2020

  • 24. novembra 2020 (RZ + konzultačný deň)

  • 30. marca 2021 (RZ + konzultačný deň)

Podkategórie