Dôležité oznamy!

2020 darujte obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív
Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Milí záujemcovia o štúdium a ich rodičia,
informácie o štúdiu v školskom roku 2021/2022 získate v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

bilingva2021m moznosti studia20212022

Neprehliadnite!

Oznam o prevádzke školy od 26. októbra 2020

 • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 je od 26.10. úplne prerušené školské vyučovanie a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne.
 • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia okrem učiteľov online spolupracovať aj s ďalšími pracovníkmi: pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.
 • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci využiť aj služby školského fondu učebníc a školskej knižnice (treba e-mailom kontaktovať pedagogické asistentky - otrasova (at) gpnr.sk, lovaszova (at) gpnr.sk, balalova (at) gpnr.sk)
 • V prípade potreby sa môžu zákonní zástupcovia/žiaci so študijnými záležitosťami obrátiť na zástupkyne a zástupcu riaditeľa školy e-mailom (borcinova (at) gpnr.sk, chovanova (at) gpnr.sk, sulgan(at) gpnr.sk) alebo prostredníctvom Edupage.
 • V období dištančného vzdelávania odporúčam verejnosti agendu a komunikáciu so školou riešiť e-mailom alebo telefonickou formou, do budovy školy je povolený vstup len na základe výnimky potvrdenej riaditeľom školy.
 • Úradné hodiny študijného oddelenia sú každý utorok v čase od 8:00 do 12:00.
plagatcisty2021online

S M E R N I C A
č. 5/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/21 zo dňa 23.10.2020 a na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Novinky

 

5-ročné štúdium


Prečo študovať v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii Ramón y Cajala?

 • Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré vzniklo medzivládnou dohodou (konkrétne ide o dohodu Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva).
 • Sme prvé a najstaršie slovensko-španielske bilingválne gymnázium na Slovensku a v strednej Európe vôbec (od roku 1995).
 • Na základe návrhu španielskej strany prijala sekcia čestný názov podľa nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Ramóna y Cajala.
 • Obsah vyučovania a spôsob maturitnej skúšky je totožný s vyučovaním na španielskych školách.
 • Po prvom roku štúdia a zvládnutí španielčiny žiaci v španielčine okrem jazyka a literatúry študujú po španielsky aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu, neskôr geografiu, španielske dejiny a španielske umenie.
 • Keďže sa štúdium riadi medzivládnou dohodou, žiaci neštudujú len španielsky jazyk ako cudzí jazyk, ale študujú španielsky jazyk a literatúru v takom istom množstve a hĺbke ako na strednej škole v Španielsku.
 • Písomnú maturitnú skúšku zo španielčiny zadáva a hodnotí španielska strana.
 • Ústnu maturitnú skúšku žiaci skladajú pred inšpektorom a zástupcom španielskeho ministerstva školstva.
 • Maturitnú skúšku zo slovenčiny žiaci absolvujú vo štvrtom ročníku, ostatné predmety až v piatom ročníku.
 • Vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva.
 • Udržiavame výborné kontakty s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva.
 • Učebnice španielčiny a učebnice zo španielskych škôl poskytuje španielske veľvyslanectvo.
 • Väčšina všetkých hodín je počas štúdia učená rodenými Španielmi.
 • V prvom ročníku majú žiaci 20 hodín španielčiny týždenne.
 • Dôraz na štúdium prírodných vied v španielčine.
 • Vydávame študentský španielsky časopis A ver.
 • Založili sme španielsku recitačnú súťaž pod názvom Festival de poesía.
 • Žiaci navštevujú španielsky divadelný súbor.
 • Každoročne pripravujeme Španielsky deň.
 • Družobné styky s 2 španielskymi gymnáziami a výmenné pobyty v španielskych rodinách.
 • V tomto školskom roku sa pripravuje družba so strednou školou v Mexiku.
 • Spolu s lektormi pripravujeme v priestoroch nášho gymnázia na národnej úrovni Matematickú olympiádu v španielčine.
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje, získava zároveň všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka!
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje a súčasťou maturity je aj jeden prírodovedný predmet v španielčine, získava zároveň odbornú jazykovú skúšku C1 zo španielskeho jazyka a certifikát Španielskeho kráľovstva, ktorý má váhu maturity skladanej rodenými Španielmi a umožňuje vstup na štúdium na španielskych univerzitách.

 Pozrite si školský učebný plán pre bilingválne gymnázium - formát pdf

4-ročné štúdium


Prečo študovať v štvorročnej forme štúdia?

 

 • V 4-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • V študijnom programe je zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, chémie a biológie oproti iným školám.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť druhý cudzí jazyk: nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky a ruský jazyk
 • Od 1. ročníka si môžu voliť aj 3. cudzí jazyk: arabský, japonský, čínsky, kórejský, alebo latinský jazyk
 • Sme prvé gymnázium na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelanie v ázijských jazykoch.
 • Z japonského jazyka sa žiaci po prvom roku pripravujú na medzinárodný certifikát.
 • Široký výber voliteľných predmetov zo všetkých oblastí (cvičenia z matematiky, dejiny umenia, počítačová grafika, moderné dejiny 20./21.st, seminár z biológie, plávanie, biznis angličtina, ekonomika, právo a pod.).
 • Prvé 2 roky štúdia majú všetci žiaci rovnaký študijný plán, od tretieho ročníka si volia minimálne 3 voliteľné predmety (6 hodín) a v poslednom maturitnom ročníku si volia minimálne 12 hodín (predmet môže byť 2 alebo 4 hodiny do týždňa).
 • Žiaci si volia nielen konkrétne predmety, ale aj učiteľov, ktorí ich dané predmety budú vyučovať.
 • V prvom ročníku žiaci majú neklasifikované predmety cvičenia zo slovenského jazyka a cvičenia z matematiky, kde si zopakujú pravopisné pravidlá a precvičujú a dopĺňajú znalosti z matematiky.

Pozrite si školský učebný plán pre štvorročné všeobecné štúdium - formát pdf Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA?

 • Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka študentom poskytne hlbšie zameranie na 2 veľmi dôležité predmety pre takmer každé univerzitné štúdium: anglický jazyk a matematika.
 • V matematike poskytneme žiakom rovnaký študijný program, v ktorom máme 25-ročné skúsenosti a vzdelávame v ňom aj v 8-ročnej forme štúdia.
 • V oblasti matematiky sa využívajú špecifické materiály spracované a v praxi overené našimi učiteľmi.
 • Vytvárame (v prípade záujmu žiaka) priestor na prípravu na matematické súťaže.
 • Zároveň bude v každom ročníku vyučovanie angličtiny (4 hodiny týždenne) obohatené 2 hodinami anglickej konverzácie.
 • Na vyučovaní ANJ sa bude podieľať anglický lektor.
 • V rámci povinne voliteľných hodín si študent môže zvoliť aj ďalšie predmety v ANJ (história, umenie, literatúra a pod.).
 • Vo vyučovaní angličtiny majú žiaci k dispozícii bohatú anglickú knižnicu.
 • Vo vyučovaní angličtiny pôsobia kvalitní učitelia - autori a spoluautori učebníc a materiálov k maturitným skúškam.
 • Vyučovanie angličtiny možno vhodne prepojiť s výmennými pobytmi na našej americkej družobnej škole v Napperville v štáte Illinois.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie angličtiny a matematiky zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise

Pozrite si školský učebný plán pre tento typ štúdia - formát pdfPrečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním NEMECKÉHO jazyka?

 • Nemecký jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Každý štvrťrok týždňové 25-hodinové workshopy s nemeckými lektormi.
 • Každoročné výmenné pobyty v rodinách v Garmischpartenkirchene a účasť na vyučovaní na Werdenfels Gimnasium.
 • Každoročné poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Kvalitní a skúsení učitelia nemčiny
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním nemčiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín nemeckého jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie nemčiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti nemčiny nie sú potrebné!


Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním RUSKÉHO jazyka?

 • Ruský jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Projektové vyučovanie v spolupráci s Ruským kultúrnym centrom.
 • Každoročné výmenné pobyty s gymnáziom v Ruskej federácii.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Súčasťou vyučovania je konverzácia s ruským lektorom.
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním ruštiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín ruského jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie ruštiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti ruštiny nie sú potrebné!

 

8-ročné štúdium


Prečo študovať v osemročnej forme štúdia?

 • V 8-ročnej forme štúdia sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • V rámci posledného Testovania T9 naši žiaci skončili ako 5. najlepší na Slovensku
 • V 8-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu zvoliť nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky jazy.
 • Intenzívna spolupráca so školským psychológom a sociálnym pedagógom.
 • V prvých rokoch štúdia majú triedy prideleného pedagogického asistenta, ktorý pracuje so žiakmi v prípade potreby (po chorobe a pod.)
 • Žiakov I. - IV.OG učia učitelia, ktorí sa špecializujú na vyučovanie mladších žiakov.
 • Žiaci si v rámci predmetu Umenie volia zameranie: hudobná / výtvarná / divadelná výchova.
 • V 1. - 4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 • Veľký výber krúžkov pre mladších žiakov (jóga, florball, box, metlobal, plávanie).
 • Súčasťou telesnej a športovej výchovy je každý týždeň aj plávanie.

 

Pozrite si školský učebný plán pre osemročné štúdium - formát pdf

Možnosti štúdia 2021/2022

moznosti studia20212022mPre školský rok 2021/2022 plánujeme otvoriť 5 tried v týchto študijných odboroch:

 1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky

1 trieda - 30 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 5. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 100 bodov, študijné výsledky ani súťaže sa neberú do úvahy.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra - 45 minút (30 bodov)

b) matematika – profilová skúška – 60 minút (70 bodov)

Termín: 3. a 10. máj 2021

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike, telesnej a športovej výchove.

 

plagat ANJ MAT2) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium

3 triedy - 93 žiakov

Z toho:

2 trieda - 62 žiakov Všeobecné štúdium

1 trieda - 31 žiakov Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny

V prípade záujmu žiakov, ktorých prijmeme do všeobecných tried, vieme triedu alebo jej časť špecializovať na:

Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny

Štúdium s rozšíreným vyučovaním ruštiny

Prihlášky si môžu podať žiaci 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 120 bodov: 60 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za Testovanie 9, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetovýchšportových súťažiach.

plagat Deutsch01Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 60 minút (30 bodov)

b) matematika – 60 minút (30 bodov)

Termín: 3. a 10. máj 2021

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie venovať.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny poskytuje všetky predmety a možnosť zamerania sa od 3. ročníka na predmety, ktorým sa chce žiak hlbšie venovať, ale zároveň posilňuje vyučovanie matematiky zvýšenou hodinovou dotáciou a tiež dopĺňa vyučovanie angličtiny konverzáciou s dvojhodinovou dotáciou týždenne počas celého štúdia.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny posilňuje vyučovanie nemčiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje týždňové projektové workshopy s nemeckými lektormi v každom štvrťroku štúdia. Súčasťou je výmenný pobyt na nemeckom gymnáziu v každom roku štúdia.russia flag m

Štúdium s rozšíreným vyučovaním ruštiny posilňuje vyučovanie ruštiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje projektové workshopy s ruskými lektormi a s pracovníkmi Ruského kultúrneho centra. Súčasťou budú výmenné pobyty s gymnáziami v Ruskej federácii. Súčasťou bude vyučovanie ruskej konverzácie ruským lektorom.

 

 3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramón y Cajala        

bilingva2021m1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 130 bodov: 90 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút / 30 bodov/

b) matematika – 45 minút / 30 bodov/

c) písomný test na overenie schopnosti študovať cudzie jazyky – 30 minút / 30 bodov/

Písomný test na overenie schopností študovať cudzie jazyky a test na všeobecné intelektuálne schopnosti, ktorý OBSAHUJE AJ ÚLOHY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A MATEMATIKY - 90 minút (90 bodov)

Termín: 3. a 12. máj 2021     

Štúdium v bilingválnej sekcii prebieha na základe medzivládnej dohody Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a vyučovanie španielčiny, matematiky, fyziky, biológie a chémie zabezpečujú počas celých 5 rokov rodení španielski učitelia. Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.


Informácie o prijímacích skúškach a štúdiu môžete získať aj telefonicky/e-mailom :

Študijné oddelenie:

p. Renáta Matulová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  /  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupkyne a zástupca riaditeľa školy:

RNDr. Zuzana Chovanová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ružena Borčinová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Matej Šulgan Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy:

PhDr. Martin Chudík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nové kritériá pre prijímanie žiakov

joinourschoolMilí rodičia a uchádzači,
prijímanie do 5-ročného a 4-ročného štúdia v školskom roku 2020/21 prebehne na základe týchto kritérií:

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried 4-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do bilingválnej triedy
Viac informácií je zverejnených v časti Pre budúcich študentov -> Kritériá a výsledky prijímacieho konania

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našom gymnáziu a držíme Vám palce,
aby sme Vás
v septembri privítali už ako Párovčanov :-)

Prečo študovať u nás?

Milí záujemcovia o štúdium na párovskom gymnáziu!

V septembri 2020 uplynulo už 55 rokov od chvíle, kedy bolo založené Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre. Veľakrát sa stane, že sa bývalí žiaci zastavia v škole, rozhliadnu sa po chodbách, nostalgicky si spomenú na veselé príhody, ktoré tu prežili a podvedome hľadajú svoje tablo... Keby ho tu všetci absolventi mohli nájsť, boli by tablami pokryté úplne všetky steny chodieb, učební a možno aj telocvične.

Množstvo tabiel sa v priebehu rokov nenávratne stratilo, niektoré, aj zo starších čias, však zostali a súčasným študentom aj učiteľom pripomínajú, že naše gymnázium má už svoju históriu a my, súčasní pedagógovia aj žiaci, sa na nej podieľame.

Nebolo by správne myslieť si, že treba rozprávať len o minulých časoch a zdôrazňovať iba to, čo bolo. Veď škola sa neustále vyvíja a formuje tým, čo do nej vkladáme. Zachovávame z tradície to, čo je pre školu typické - napríklad časopis Nezmar a pridávame niečo nové, mimochodom, z čoho sa tiež stáva dobrá tradícia - takým je Párovský Apríles - koncerty kapiel, v ktorých hrávajú aj naši študenti, Párovský rozhlas, Párovská televízia, či Párovská kvapka krvi.

Naše Párovské gymnázium mi príde výnimočné. Napriek tomu, že patríme medzi päť najväčších gymnázií Slovenska (v školskom roku 2020/21 máme 70 učiteľov a 820 žiakov), vládne u nás pohodová priateľská atmosféra a silný komunitný duch. Nadšenie a kreativita našich žiakov, príprava rôznych spoločných akcií počas roka a veľká ochota spolupracovať s pedagógmi je to, čo z nás spoločne robí Párovčanov :-)

Každá generácia našich žiakov je jedinečná a zanechá svoju stopu v pomyselnej histórii gymnázia. Takou sú aj naši absolventi v školskom roku 2020/2021, ktorí už pomaly čakajú na to, kedy ich tablá pribudnú na našich chodbách, a takou generáciou môžete byť aj Vy, ak sa rozhodnete pre náročné, ale pekné štúdium na našom gymnáziu, zodpovedne sa pripravíte a úspešne zvládnete prijímacie skúšky.

Ak Vás osloví naše gymnázium a naše študijné programy, neváhajte a podajte si prihlášku na naše gymnázium s 55-ročnou tradíciou.

V uplynulom školskom roku 2019/2020 sa k nám prihlásilo 134 záujemcov do španielskej sekcie, 241 záujemcov do štvorročného štúdia gymnázia a 100 záujemcov do osemročnej formy štúdia s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Všetkým, ktorí sa seriózne rozhodnete študovať u nás, prajem, aby ste úspešne zvládli prijímacie skúšky a v septembri 2021 sa zaradili medzi Párovčanov!

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


Ponúkame Vám niekoľko dôvodov, prečo študovať na našom gymnáziu:

 • Na prijímacích skúškach zohľadňujeme výsledky športových súťaží a počas štúdia aktívnym športovcom umožňujeme individuálny vzdelávací plán.
 • Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu hodín.
 • Súčasťou tímu sú aj pedagogickí asistenti, školský psychológ a sociálny pedagóg.
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska.
 • V školskom roku 2018/19 sme mali najlepšie výsledky v Nitrianskom kraji v písomných maturitách zo slovenčiny a angličtiny.
 • Boli sme 4. najlepší zo slovenčiny v Slovenskej republike :-)
 • Viac ako polovica našich absolventov študuje v zahraničí, najmä na Karlovej univerzite v Prahe, na Vysokom učení technickom a Masarykovej univerzite v Brne.
 • Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich výborné výsledky v celoštátnych kolách.
 • Škola má každoročne veľa zahraničných študentov z Európy i mimo nej a formuje multikultúrnu atmosféru.
 • Nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na každoročných výmenných pobytoch s bavorským Werdenfels gymnáziom v Garmischpartenkirchene.
 • Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj programovanie, (vyučuje sa Python, C++ a Java) a počítačovú grafiku.
 • Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, vo všetkých učebniach sú dataprojektory, okrem troch učební informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi.
 • Gymnázium disponuje aulou s veľkým pódiom (kapacita 400 miest na sedenie).
 • Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť - telocvičňa na loptové hry, telocvičňa na gymnastiku a posilňovanie a krytý bazén.
 • Gymnázium má nový moderný športový areál, v ktorom sa nachádza krytá tribúna, atletický ovál, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, dve volejbalové ihriská, outdoorová posilňovňa a tri dráhy na pétangue.
 • Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy.
 • Škola sa zameriava na netradičné športy (box).
 • Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť (jóga, plávanie, posilňovanie, vybíjaná a volejbal, fitness a pod.).
 • Na gymnáziu prebieha školská futbalová liga.
 • Počas celého štúdia tvorí súčasť vyučovania telocviku plávanie.
 • Počas školského roka pravidelne usporadúvame športové súťaže: Párovský Sparťan (súťaž v posilňovaní), Párovské päťdesiatky (súťaž v plávaní), Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový aprílový turnaj.
 • Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie v každom ročníku štúdia (Brezová pod Bradlom, Myjava, Bratislava, Modra, Banská Bystrica, Budapešť, Oswienčim a Krakow, Viedeň a ďalšie).
 • Každoročne usporadúvame viacdňové exkurzie, do ktorých sa žiaci môžu hlásiť podľa svojho výberu (Francúzsko, Škandinávia, Grécko, Taliansko a pod.).
 • Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných predstavení – navštevujeme  DAB v Nitre a Staré divadlo Karola Spišáka.
 • Tradícia imatrikulačných, valentínskych a „aprílesových“ diskoték.
 • Tradícia školského plesu maturantov v mesiaci apríl.
 • Úzka partnerská spolupráca s DAB (aj pri vyučovaní).
 • Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať niekoľkodňových výmenných pobytov v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Garmischpartenkirchene (Nemecko).
 • V školskom roku 2016/2017 začala partnerská spolupráca a výmenné pobyty so strednou školou v USA (Neque Valley High School) v štáte Illinois.
 • Na škole pôsobí žiacky Hudobný zbor a od roku 2019 aj Spevácky zbor.
 • Žiaci vydávajú 2 časopisy - NEZMAR a po španielsky písaný A VER.
 • Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí (v súčasnosti máme 670 stravníkov).
 • Pre žiacke hudobné kapely je zriadené moderné hudobné štúdio.
 • Počas celého dňa je žiakom k dispozícii moderný školský bufet s veľkým množstvom sortimentu ,s teplými jedlami a s čerstvým sladkým aj slaným pečivom.
 • Možnosť denne využiť ranné plávanie pred vyučovaním.

 Pridaj sa k nám v školskom roku 2021/2022
a staň sa úspešným Párovčanom!

Fotogaléria školy

Fotogaléria školy Gymnázium Párovská 1 Nitra

Podávanie prihlášok

Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka elektronicky prostredníctvom systému Edupage, alebo prostredníctvom riaditeľstva základnej školy na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch.

Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage? (návod)
V prípade otázok neváhajte kontaktovať študijnú referentku (matulova(at)gpnr.sk) alebo riaditeľa školy (riaditel(at)gpnr.sk). Ďakujeme.


Termíny pre podanie prihlášok:

1. Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do štvrtka 8. APRÍLA 2021.
(žiaci 8. aj 9. ročníka ZŠ si môžu podať jednu prihlášku na päťročné štúdium na bilingválnej slovensko-španielskej sekcii Ramona y Cajala so zameraním – 7902 J 74 gymnázium na našej škole – prijímacie skúšky sú v stredu 5. a 12. mája 2021)
Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Na naše gymnázium musia prihlášky prísť zo ZŠ do piatku 16. apríla 2021.
Na prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:
○ buď I. termín – 5. máj 2021 (streda) alebo II. termín – 12. máj 2021 (streda)


2. Pre ostatné študijné a učebné odbory do 8. apríla 2021.
A)
Žiaci 9. ročníka ZŠ
si môžu podať jednu z dvoch prihlášok na štvorročné štúdium na našom gymnáziu – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 3. máj 2021 a 10. máj 2021. Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
B)
Žiaci 5. ročníka ZŠ sa môžu hlásiť študovať na osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky na našej škole – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 3. máj 2021 a 10. máj 2021. Každý žiak 5. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na osemročné gymnázium – buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia.

Na naše gymnázium musia prihlášky pre štvorročné aj osemročné šúdium prísť do 16. apríla 2021.
Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:
○ buď I. termín – 3. máj 2021 (pondelok) alebo II. termín – 10. máj 2021 (pondelok)


Na prihláške nezabudnite uviesť okrem iných údajov tiež telefonický kontakt na zákonných zástupcov!

Čo možno doplniť k prihláške?

 • Doklady, že záujemca je úspešným riešiteľom / víťazom predmetovej olympiády alebo súťaže, ktoré sa konali od 1.9.2019. Staršie súťaže sa neberú do úvahy!
 • Ak je záujemca o štúdium zdravotne znevýhodnený, môže mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných testov v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.

V prípade záujmu o 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny, prípadne s rozšíreným vyučovaním nemčiny alebo ruštiny: do prihlášky sa uvádza kód a študijný odbor: 7902 J 00 - gymnázium, triedu s rozšíreným vyučovaním MAT a ANJ, alebo NEJ, príp. RUJ si zvolí uchádzač až po prijatí na štúdium. Môže však svoju voľbu uviesť na prihlášku - dopísať ju dolu perom!


 

Podkategórie